Печат

Семейство роботи се труди в селското стопанство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В Кабардино-​Балкарския научен център (КБНЦ) на Рус­ката ака­демия на нау­ките (РАН) се появиха три нови научно-​иновационни центъра (НИЦ), еди­ният от които ще се занимава с изслед­ва­ния в аграрно-​промишления комплекс (АПК). Наиме­но­ва­ни­ето на новия център е „Инте­лек­ту­ални системи и сфери за про­из­вод­ство и потреб­ле­ние на хра­ни­тел­ните про­дукти”, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

Циф­ро­ви­за­ция на сел­ско­стопан­с­ките дейности

В КБНЦ се занима­ват с циф­ро­ви­за­ция на сел­ското стопан­ство от пет години. След ука­зите на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин през май на 2018 година, Мини­стер­ството на земе­де­ли­ето на Русия е раз­ра­бо­тило съо­т­вет­ната ведом­ствена програма. Във връзка с това ръко­вод­ството на КБНЦ е взело реше­ние да открие нов научно-​иновационен център (НИЦ), който да работи в две направления.

Пър­вото е пред­на­зна­чено за съз­да­ване на циф­рови платформи за сел­ското стопан­ство. Там ще се съби­рат данни за сел­ско­стопан­ски площи, използвана сел­ско­стопан­ска тех­ника и обо­ротни сред­ства: торове, хер­бициди, пестициди, горива и сма­зочни материали.

Такива платформи ще бъдат полезни както за про­из­во­ди­те­лите, така и за потре­би­те­лите и други играчи на пазара. Защото в дълго­сро­чен план платформите ще помогнат за спе­стя­ване на зна­чи­телни сред­ства”, поясни ръко­во­ди­те­лят на НИЦ Вла­ди­слав Шуганов.

По думите му вто­рото направ­ле­ние е насо­чено към откри­ване на две лабо­ра­то­рии за сел­ско­стопан­ска робо­тика и децен­тра­ли­зи­рани системи за управ­ле­ние на про­из­вод­ството и потреб­ле­ни­ето на храните.

В пър­вата лабо­ра­то­рия спе­ци­а­ли­стите ще бъдат ангажи­рани с раз­ра­бот­ване и внед­ря­ване на раз­лични роботи в агропромиш­ле­ния комплекс на Кабардино-​Балкария. Уче­ните от КБНЦ вече са съз­дали няколко инте­ресни „железни аси­стенти”, които сега преми­на­ват тесту­ване в полеви условия.

Наскоро новата тех­но­логия окто­коптър на КБНЦ е преми­нал тесту­ване за про­фе­си­о­нална год­ност. Той е пред­на­зна­чен за обра­бот­ване на полета, засети с царе­вица, слън­чоглед и соя, с хими­че­ски препа­рати и торове. Окто­коптърът има голяма това­ропо­дем­ност и мощ­ност, поради което може да покрие 2,5 хек­тара само за един час.

AgroMultiBot - семейство роботи

Друго тех­но­логично ново­въве­де­ние е семейството роботи AgroMultiBot, което може да изпъл­нява множе­ство раз­но­об­разни агро­тех­ни­че­ски опе­рации, напри­мер, да събира про­дукция на открит терен и в оранже­рии, а също да обра­ботва и напо­ява поч­вата, както и да транспор­тира товари.

Сред тези роботи има дори култиватор-​фитосанитар. Такъв „оранже­риен” робот може сам да опре­деля степента на зря­лост на зелен­чуците, да отделя зре­лите от тях и да ги пре­возва до посо­че­ното място извън оранже­ри­ята, запаз­вайки ги в добър търгов­ски вид.

Както е известно при тра­дици­он­ните методи за съби­ране на реколта зелен­чуците обик­но­вено се повре­ждат, поч­ве­ният слой се трам­бова, а поч­вата се замър­сява. Съз­да­ден е робот спе­ци­ално за тази дей­ност, който събира 3050 процента от рекол­тата, в други слу­чаи про­дукци­ята про­сто остава да гние. Такъв робот струва около 2,6 мили­она рубли, като тази стой­ност има пълна въз­връща­емост още на вто­рата година.

Сега в Кабардино-​Балкарския научен център (КБНЦ) се занима­ват с раз­ра­бот­ване на робот за съби­ране на ябълки и кул­ти­ви­ране. Съз­дава се и робот за под­рязване на царе­вица. Тази кул­тура е много попу­лярна сред зър­но­про­из­во­ди­те­лите в репуб­ли­ката. Ако през 2020 година в реги­она са събрани само 156 хиляди тона пше­ница, царе­вицата над­ми­нава тези пока­за­тели с 4,2% — 966 хиляди тона.

Инте­ли­гентни ферми и полета”

Вто­рата лабо­ра­то­рия ще съз­дава тех­но­логии за „инте­ли­гентни полета и ферми”, а също така ще се занимава с изграж­дане на транспортни платформи за мостово (ока­чено) земе­де­лие. Те ще поз­во­лят не само да се авто­ма­ти­зира и опро­сти рабо­тата на ферме­рите, но също така ще уве­ли­чат ефек­тив­но­стта на тех­но­логич­ните процеси, както и ще нама­лят про­из­вод­стве­ните раз­ходи и ще подоб­рят еко­логич­ното състо­я­ние на поч­вите. Засега по-​голямата част от рабо­тата в полето се извършва с трак­тори и други машини. Про­блемът е, че този транспорт зна­чи­телно уплът­нява поч­вата със сво­ята ходова част, което има много отрица­те­лен ефект върху състо­я­ние на земята. Благо­да­ре­ние на мосто­вите (ока­чени) тех­но­логии ще може да се „лети” над поле­тата. Така за тех­ниците и инже­не­рите се отва­рят нови възмож­но­сти в бор­бата с вре­ди­те­лите и обез­за­ра­зя­ва­нето на поч­вата. Освен това авто­ма­ти­зи­ра­ните системи за ока­ч­ване ще могат да обра­бот­ват поч­вата, да внед­ря­ват тор, да поли­ват и пръс­кат, както и да према­хват вър­хо­вете на рас­те­ни­ята и да съби­рат реколта.