Печат

В Перм млади учени изобретиха технология за строителство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Млади учени от Перм­ския поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет са патен­то­вали тех­но­логия за стро­и­тел­ство на жилищни сгради върху неста­билни почви. Това съобщи пор­талът „Науч­ная Россия”.

С нараства­нето на гра­до­вете про­блемът за изграж­дане на жилищни зони върху слаби и неста­билни земни повърх­но­сти става все по-​важен и актуа­лен. За да могат бъдещите сгради да издържат на слягане и компре­сия, в стро­и­тел­ството се използ­ват поч­вени възглавници.

Така уче­ните в Перм са съз­дали свой соб­ствен тип арма­тура за насипни възглав­ници, което ще поз­воли не само да се издигат сгради до пет етажа върху пясъчни, гли­не­сти и торфени почви, но и ще допри­несе зна­чи­телно за спе­стя­ване от стро­и­телни мате­ри­али. Подроб­но­стите за тех­но­логи­ята вече са пуб­ли­ку­вани в науч­ното спи­са­ние Journal of Physics: Conference Series 2021.

Днес в стро­и­тел­ството масово се използва кла­си­че­ският метод за втвър­дя­ване с мон­таж на пръсте­но­видни твърди елементи. За да докажат ефек­тив­но­стта и про­сто­тата на фун­дамент­ната под­ложка с промен­лива стъпка на арми­ров­ката, мла­дите учени са про­вели чис­лени експе­рименти и методи на изчисление.

По думите на Даниил Татя­ни­ков, доцент от кате­дра „Стро­и­телно про­из­вод­ство и гео­тех­ника”, пре­дим­ството на пред­ложе­ната от уче­ните под­си­лена пясъчна фун­даментна под­ложка е в това, че ще се осигу­рява висока носеща спо­соб­ност на осно­вата, оле­ко­тена кон­струкция и ниска цена за сметка на използва­нето на промен­ли­вия метод за втвърдяване.

За изоб­ре­те­ни­ето на мла­дите учени от Перм вече е изда­ден патентът „Под­си­лен пясъчен фун­дамент”. Скоро тех­но­логи­ята ще бъде адап­ти­рана за използване и в усло­вия на замръз­нала почва.