Печат

Доставиха корпуса на най-мощния изследователски реактор

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

На площад­ката на Науч­но­из­сле­до­ва­тел­ския инсти­тут за атомни реак­тори в рус­кия Димит­ровград бе доста­вен корпу­сът на многоце­ле­вия изсле­до­ва­тел­ски реак­тор МБИР. Обо­рудва­нето е с дължина 12 метра, диаметър — 4 метра, и тегло над 83 тона, съобщи www​.atomic​-energy​.ru.

Спе­ци­фич­ните възмож­но­сти на инста­лаци­ята ще поз­во­лят да се обос­нове тех­но­логи­ята за дву­компо­нент­ната атомна енерге­тика и за зат­ва­ряне на гори­вния цикъл. Основ­ното пред­на­зна­че­ние на МБИР е реак­торни тестове на ино­ваци­онни кон­струк­тивни и гори­вни мате­ри­али за актив­ните зони на системи от четвърто поко­ле­ние, вклю­чи­телно реак­тори на бързи неутрони и топ­линни реак­тори с малка и средна мощ­ност”, отбе­ляза дирек­торът на инсти­тута Алек­сандър Тузов.

В момента на стро­и­тел­ната площадка на Науч­но­из­сле­до­ва­тел­ския инсти­тут рабо­тят над 1500 спе­ци­а­ли­сти и 100 еди­ници тех­ника. По план тази година корпу­сът на реак­тора трябва да бъде инста­ли­ран в про­ектно положе­ние. След въвеж­да­нето му в експло­атация МБИР ще стане най-​мощният (150 мега­вата) рабо­тещ науч­но­из­сле­до­ва­тел­ски реак­тор на бързи неутрони в света.