Печат

В Русия ще се гласува три дни

Рус­ката изби­ра­телна система е готова за реа­ли­за­ция на много­дневно гла­су­ване, заяви на 21 юни зам.-председателят на ЦИК на Русия Нико­лай Булаев. „Тази норма е удобна за изби­ра­те­лите и изби­ра­тел­ната система е готова за реа­ли­за­ци­ята й”, каза Булаев, цити­ран от ТАСС. Той под­черта, че зада­чата на избо­рите е да се чуе мне­ни­ето на мно­зин­ството, а избор­ната актив­ност демон­стрира доколко леги­тимна ще бъде избра­ната власт.

Същия ден, във втор­ник, Думата прие закон, спо­ред който се раз­решава про­веж­дане на гла­су­ване на избори от всички рав­нища в тече­ние на три дни. При това реше­ни­ето за такава форма може да се вземе не по-​късно от 10 дни от датата на офици­ал­ното обя­вя­ване за насроч­ване на избо­рите и не под­лежи на пре­разглеж­дане. При про­веж­да­нето на общин­ски избори и реги­о­нални рефе­рен­думи реше­ни­ето за много­днев­ното гла­су­ване се взема от изби­ра­тел­ната коми­сия на съо­т­вет­ния субект на РФ. Освен това се пре­дви­жда орга­ни­зи­ране на гла­су­ване на тери­то­рии около бло­ко­вете и в местата за общо ползване. Пред­лага се допъл­ни­телни възмож­но­сти за гла­су­ване да бъдат пред­ви­дени за насе­ле­ните пунк­тове, където няма помеще­ния за гла­су­ване и за труд­но­до­стъп­ните места.

Форматът за много­днев­ното гла­су­ване важи не само за мест­ните, но и за пар­ламен­тар­ните избори. Бро­е­нето на гла­со­вете ще става вед­нага след закри­ване на гла­су­ва­нето в послед­ния ден на избо­рите. Гла­су­ва­нето става в тече­ние на няколко, но не повече от три дни поред. Пред­срочно гла­су­ване няма да се орга­ни­зира в слу­чай на про­веж­дане на избо­рите в тече­ние на няколко дни.

По-​рано стана известно, че елек­трон­ното дистанци­онно гла­су­ване се пла­нира да бъде използвано на избо­рите за Думата през 2021 г. В под­крепа на зако­нопро­екта гла­су­ваха 344 депу­тати, про­тив– 51, въздържали се няма. Зако­нопро­ектът е вне­сен в Думата през 2012 година, когато пре­зи­дент бе Дмит­рий Мед­ве­дев. На 15 юли бе приет на второ четене, а окон­ча­тел­ното му при­емане стана на 21 юли.