Печат

Блокада на Калининград е невъзможна

Това заяви в интервю за РИА „Ново­сти” губер­на­торът на Кали­нинград­ска област Антон Али­ха­нов. Той поясни, че само­ле­тите летят по неутрални марш­рути, а вод­ният транспорт свързва реги­она с оста­на­лата чат на Русия. Закри­ва­нето на желе­зо­път­ния тран­зит през Кали­нинград е неизгодно за европе­йс­ките съседи. Европа само печели от този тран­зит — ико­номи­сва време и пари. Бло­ки­ра­нето на жп би довело до пълно пре­кра­тя­ване на тран­зита на стоки за Европа от Юго­източна Азия и Китай. „Достатъчно е да поглед­нем кар­тата, за да раз­бе­рем, че този нов „Копри­нен път”, който върви вклю­чи­телно през Кали­нинград, става невъзможен за Европа като цяло”. Актив­но­стта на само­ле­тите раз­уз­на­вачи на НАТО по гра­ниците на областта е нама­ляла. В нача­лото на про­веж­да­нето на спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна актив­но­стта на само­ле­тите е била доста висока, а сега е на „ниво по-​ниско от обикновеното”.