Печат

Русия не се нуждае от услугите на САЩ, а от уважение на нейните интереси

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Руският посланик в САЩ Анатолий Антонов смята, че срещата в Женева е позволила да се подобрят отношенията между страните и да започне двустранен диалог

Русия не се нуж­дае от услуги и помощ от САЩ, но за изграж­дане на вза­имо­изгодни отноше­ния се изис­ква уваже­ние, заявява рус­кият посла­ник в САЩ Ана­то­лий Анто­нов по време на видео­из­казване пред сту­денти от Мидълбърийския инсти­тут за изу­ча­ване на меж­ду­на­род­ните про­блеми в Мон­те­рей, Калифорния.

В сегаш­ната тур­бу­лентна гло­бална обста­новка трябва да се научим да си сътруд­ни­чим заради сигур­но­стта и процъф­тя­ва­нето на рус­наците и аме­ри­канците — под­чер­тава дипло­матът. — Оча­к­ваме, че нашите инте­реси ще бъдат отчитани.”

Вли­я­ни­ето на срещата в Женева

Москва не смята, че срещата в Женева е поз­во­лила да бъде постиг­нато зна­чи­телно подоб­ря­ване на отноше­ни­ята между стра­ните. Най-​важната дого­во­ре­ност е ста­нало реше­ни­ето да се започне комплек­сен дву­стра­нен диа­лог, добави посланикът.

Анто­нов отбе­лязва: „Въпреки нега­ти­вите, които нагне­тя­ваха аме­ри­кан­с­ките медии в наве­че­ри­ето на срещата, прего­во­рите преми­наха в спо­койна, делова и като цяло — кон­струк­тивна атмо­сфера. При всички налични про­ти­во­ре­чия лиде­рите на двете страни се съгла­сиха с необ­хо­димо­стта да се сближа­ват позици­ите и да се снижава конфрон­таци­ята в руско-​американските отноше­ния. Не изпит­ваме ника­кви илю­зии за кар­ди­нални про­биви. През послед­ните години се натрупаха пре­ка­лено много вза­имни пре­тенции и про­ти­во­ре­чия, които не могат да се регу­ли­рат извед­нъж. Възмож­но­сти за пози­тивна динамика обаче има. Те са в постигане на раз­би­ране за целе­съоб­раз­но­стта на въз­ста­но­вя­ва­нето на систем­ните кон­такти по клю­чови въпроси от дву­стран­ния и меж­ду­на­род­ния дне­вен ред.”

Анто­нов под­чер­тава, че наред с продължа­ва­нето на Дого­вора за стра­теги­че­с­ките напа­да­телни въоръже­ния съгла­си­ето на САЩ за начало на комплек­сен дву­стра­нен диа­лог е още една стъпка на Вашинг­тон в посока здра­вия сми­съл и отго­вор­но­стта в меж­ду­на­род­ните отношения.

Среща на делегации

Спо­ред рус­кия дипло­мат Русия раз­чита в близ­ките сед­мици да се про­веде среща на рав­нище замест­ници на външ­ните мини­стри по тема­ти­ката на стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност. Спо­ред него отправна точка може да стане обзорът на налич­ната у двете страни загриже­ност в стра­теги­че­с­ката област.

В Москва изхож­дат от раз­би­ра­нето, че цел на стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност трябва да бъде изра­бот­ване на ново „урав­не­ние на сигур­но­стта”. „Това „урав­не­ние” трябва да обхване всички ядрени и неяд­рени настъпа­телни и отбра­ни­телни въоръже­ния, спо­собни да реша­ват стра­теги­че­ски задачи — отбе­лязва посла­ни­кът. — Става дума да про­ти­во­ра­кет­ната отбрана, за гаран­ти­ране пред­ска­зу­емо­стта и сдър­жа­но­стта в ракет­ната сфера в усло­ви­ята на пре­кра­тя­ване на действи­ето на Дого­вора за лик­ви­ди­ране на раке­тите със сре­ден и по-​малък обсег, за недопус­кане на над­пре­вара във въоръжа­ва­нето в кос­моса, за деста­би­ли­зи­ращите военни тех­но­логии, за реаги­ране на ядрена еска­лация при кри­зисни ситуации.”

Вза­и­мо­действие в киберсигурността

Москва смята за една от при­о­ри­тет­ните теми вза­и­мо­действи­ето с Вашинг­тон за гаран­ти­ране на сигур­но­стта в киберпро­стран­ството, а рус­ката страна е пред­ста­вила сво­ите пред­ложе­ния. „По данни на аме­ри­кан­ски източ­ници пове­чето от напа­де­ни­ята в света се извършват от елек­тронни адреси на тери­то­ри­ята на САЩ — отбе­ляза Анто­нов. — През 2020 г. са фик­си­рани 45 компютърни атаки срещу руски обекти, през тази година — 35, които се коор­ди­ни­рат от Аме­рика. Искам да отбе­лежа, че преди няколко дни пре­зи­ден­тите на нашите страни про­ведоха теле­фо­нен разго­вор, в който подробно засегнаха про­блема­ти­ката на кибер­сигур­но­стта. Лиде­рите под­чер­таха необ­хо­димо­стта от пред­метно и кон­струк­тивно сътруд­ни­че­ство в тази сфера. Вла­ди­мир Путин отбе­ляза, че вза­и­мо­действи­ето между Русия и САЩ трябва да има посто­я­нен, про­фе­си­о­на­лен и непо­ли­ти­зи­ран характер.”

Недопус­кане на въоръжен конфликт

Посла­ни­кът отбе­лязва, че Русия смята за необ­хо­димо да прави всичко възможно, за да не бъде допус­нат въоръжен конфликт със САЩ, който неиз­бежно би съз­дал заплаха за еска­лация дори до ядрено рав­нище. Той заявява, че потвър­жда­ва­нето на Женев­ската среща на изра­бо­те­ната преди 35 години формула за недопу­стимост на ядрена война и невъзмож­ност за победа в нея сочи век­тора на уси­ли­ята на Москва и Вашинг­тон в посока отго­вор­но­стта във външ­ната поли­тика. „Нещо повече — добавя Анто­нов — смя­таме да пра­вим всичко възможно, за да не допус­нем въз­ни­кване на вся­ка­къв въоръжен конфликт между нас, който неиз­бежно би довел до ескалация.”

Ситу­аци­ята в Сирия

Дипло­матът смята, че изра­бот­ва­нето в Съвета за сигур­ност на ООН на нова резо­люция за Сирия ще спо­соб­ства най-​скорошното поли­ти­че­ско урегу­ли­ране на конфликта в тази араб­ска страна. Той под­черта, че един от най-​важните резул­тати през послед­ните дни е коор­ди­наци­ята на уси­ли­ята на Русия и САЩ за подоб­ря­ва­нето на ситу­аци­ята в Сирия. „Благо­да­ре­ние на плът­ното вза­и­мо­действие на нашите пред­ста­ви­тели в Ню Йорк беше при­ета резо­люция на Съвета за сигур­ност на ООН по слож­ния въпрос за трансгра­нич­ните доставки на хума­ни­тарна помощ за сирийците. Раз­чи­таме, че това реше­ние ще спо­соб­ства постига­нето на поли­ти­че­ско урегу­ли­ране в Сирия, а и ста­би­ли­зи­ра­нето на обста­нов­ката в Близ­кия изток като цяло”, под­чер­тава Антонов.