Печат

Русия не приема абсурдните предупреждения на Запада

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Москва очакват отговор от Прага и София за незаконните действия със забранени въоръжения

В Москва внима­телно сле­дят за пре­хвър­ля­нето и разпо­лага­нето на натов­ски въоръжени сили в Европа в рам­ките на уче­ни­ята Defender Europe. Това заяви Сергей Шойгу на засе­да­ние на воен­ните мини­стри на стра­ните от ОДКБ в Душанбе.

Той отбе­ляза, че в непо­сред­ствена бли­зост до рус­ките гра­ници атлан­ти­че­ският блок усърдно модер­ни­зира воен­ната си инфра­струк­тура, зна­чи­телно уве­ли­чава воен­ните си маневри в реги­она. Насър­ча­ват се наци­о­на­ли­сти­че­с­ките настро­е­ния в Украйна и въоръже­ния конфликт в Дон­бас. Рус­кият вое­нен мини­стър под­черта, че тези обсто­я­тел­ства са довели до необ­хо­димо­стта Русия да предпри­еме необ­хо­ди­мите мерки в защита на сво­ята сигурност.

Напо­следък само лени­вите не се при­съе­ди­ниха към друж­ния хор с обви­не­ния по адрес на Русия и по вся­ка­къв повод. Ту не им харе­сват нашите уче­ния на наша тери­то­рия, ту ги нер­вира връща­нето на войските по местата на посто­янна дис­ло­кация. Някои пък решиха да ни пре­дупре­дят за после­диците от нашата актив­ност на наша тери­то­рия. Искам да под­чер­тая: ние не при­емаме подобни пре­дупре­жде­ния и в бъдеще смя­таме да пра­вим всичко необ­хо­димо за гаран­ти­ране сигур­но­стта на нашите гра­ници”, заяви Шойгу.

Последна про­ява на пъргаво при­съе­ди­ня­ване към евро­ат­лан­ти­че­ския хор за кле­вети срещу Русия бе исте­ри­ята около двата взрива в чешки военни скла­дове, за които най-​неоснователно бяха обви­нени рус­ките спец­служби. (повече на 4 стр.). Това е кампа­ния, която съпро­вожда запад­ната мили­та­ристка актив­ност и която пси­хо­логи­че­ски трябва да подготви европе­йс­ките граж­дани към евен­ту­ална бъдеща война. По този повод в интервю за РИА „Ново­сти” Сергей Лав­ров нарече действи­ята на чеш­ките вла­сти „чиста проба шизофре­ния”. Той посочи фрапи­ращите факти, гово­рещи за търго­вия със забра­нено оръжие с уча­сти­ето на Чехия, Бълга­рия и Украйна, които ЕС не искат да разследват.

Навярно всичко това, както и други въпроси, свър­зани с тази исто­рия, трябва да бъдат про­учени от ЕС, тъй като това става на негова тери­то­рия. Съдейки по комен­та­рите на експер­тите, съби­ти­ята са резул­тат от нару­ше­ния на редица норми и пра­вила, действащи в ЕС, и на меж­ду­на­родни кон­венции, вклю­чи­телно Отав­ската, която забра­нява про­ти­вопе­хот­ните мини. При това всички страни членки на ЕС са участ­ници в Дого­вора за забрана на търго­ви­ята с оръжие. Тъй че сега е моментът именно Брюк­сел да обясни какво става на тери­то­ри­ята на тези страни”, заяви рус­кият външен министър.

В Москва осо­бено внима­ние обър­наха на тиражи­ра­ната в запад­ните медии информация на герман­ското сп. „Ди Велт”, което съобщава, че в чеш­ките скла­дове са се нами­рали „Сто­тици про­ти­вопе­хотни мини”. „Тези факти поста­вят под съм­не­ние доб­ро­съвест­ното изпъл­не­ние на Кон­венци­ята за забрана на про­ти­вопе­хотни мини (КЗПМ) от страна на Чехия.

Ана­логични въпроси въз­ни­кват и към Бълга­рия, чийто граж­да­нин по данни на „Ню Йорк таймс” е бил соб­стве­ник на сто­ката в склада с въоръже­ния, а така също — към Украйна като потенци­а­лен техен полу­ча­тел”, посочи гово­ри­те­лят на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Захарова.

Тя напомни, че в кон­венци­ята, за която става дума, е запи­сано, че държа­вите се задължа­ват „никога и при ника­кви обсто­я­тел­ства да не про­из­веж­дат, да не при­до­би­ват, да не съхра­ня­ват, на никого да не пре­да­ват пряко или опо­сред­ствено” въпрос­ните мини. А също — „да не помагат, да не поощ­ря­ват по какъвто и да е начин когото и да било да осъще­ствява подобна дей­ност”. „Оча­к­ваме от Чехия, Бълга­рия и Украйна необ­хо­ди­мите разяс­не­ния по отноше­ние на информаци­ите за скла­ди­ра­ните в Чехия про­ти­вопе­хотни мини, зао­би­ка­ляйки КЗПМ”, каза Захарова.

/„Русия днес”/