Печат

НЯМА* такава партия, но надежда има!

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова . Пуб­ли­ку­вана в Новини

Шансът за Бълга­рия е за трети път да изби­раме пар­тии и държав­ници, които да ни управ­ля­ват. Този път има и по-​добра възмож­ност да не се изложим отново. Осно­ва­ни­ята за това се опи­рат върху нали­чи­ето на ста­билна и с широка обще­ствена под­дръжка за наци­о­на­лен лидер и инсти­туции — пре­зи­дента Румен Радев, служеб­ното правителство.

Това е думата, която изра­зява състо­я­ни­ето на българ­ската поли­тика след про­ве­де­ните втори неуспешни пар­ламен­тарни избори през 2021 г.

На първо място — НЯМА побе­ди­тел в над­пре­ва­рата за широка обще­ствена под­крепа както между само­на­ре­клите се пар­тии на промя­ната: „Има такъв народ”, „Демо­кра­тична Бълга­рия” и „Изправи се! Мутри, вън!”, така и към опре­де­ля­ните от тях пар­тии на „ста­тук­вото”: ГЕРБ, БСП и ДПС. Оказа се, че т.нар. Ста­тукво сумарно излъчва повече депу­тати — около 130, откол­кото т. нар. Промяна — около 110. Сле­до­ва­телно, ако целта е била „нов избор” на народни пред­ста­ви­тели, по съдър­жа­ние и по съще­ство „НЯМА такъв избор”!

На второ място — „побе­ди­лата” пар­тия ИТН остава непо­зната на идейно, орга­ни­за­ци­онно и поли­ти­че­ско рав­нище. Това, което сме видели досега в крат­кото им при­съствие в пуб­лич­ното, медий­ното и пар­ламен­тар­ното про­стран­ство, не ги иден­тифицира съдържа­телно, а формално, което раз­деля обще­ството. Тоест ИТН показва, че събира гла­сове по емоция и симпа­тия, оча­к­ва­ния или при­емане на жела­ното за действи­телно, но това само и един­ствено потвър­ждава извода, че: НЯМА такава партия!

На трето място — в демо­кра­тич­ните принципи на пар­тий­ното стро­и­тел­ство при­о­ри­тетно се вклю­ч­ват нали­чие на идеи (идео­логия), импулс за системни поли­ти­че­ски действия (лидер), които вдъх­но­вя­ват после­до­ва­те­лите на пар­ти­ята (орга­ни­за­ция). В слу­чая с ИТН поли­ти­че­ски идеи лип­сват, пар­тийна орга­ни­за­ция не се забе­лязва, импул­сът (лидер­ството) е кон­трапро­дук­ти­вен. За лидерс­ските каче­ства на Слави Три­фо­нов вече сме писали. От една страна, в послед­ните 25 години той е без­спо­рен лидер на „Ку-​ку бенд”, на балет „Мага­данс”, на ТВ7/​8″ и на част от шоубиз­неса. Но на поли­ти­че­с­ката сцена той заема ролята на „НЯМА такъв лидер”.

И четвърто: — щом НЯМА такава пар­тия и НЯМА такъв пар­тиен лидер, от които днеш­ният исто­ри­че­ски момент има явна потреб­ност, как би изглеж­дало едно пра­ви­тел­ство, което се опира в осно­вата си върху три пъти НЯМА. Ами не изглежда добре! Наред с това — обле­чено в дре­хите на изклю­чи­телна пре­тенци­оз­ност, на непо­твър­дени заявки за про­фе­си­о­нална компе­тент­ност и управ­лен­ски морал, на дока­зана арогант­ност към другите участ­ници в задължи­тел­ния за демо­краци­ята поли­ти­че­ски диа­лог. Това накратко озна­чава, че ако не се случи тотална под­мяна на все­общото жела­ние за Промяна — НЯМА да има такова правителство!

Е, след тол­кова пъти НЯМА, следва свет­лина в поли­ти­че­ския здрач. Шансът за Бълга­рия е за трети път да изби­раме пар­тии и държав­ници, които да ни управ­ля­ват. Този път има и по-​добра възмож­ност да не се изложим отново. Осно­ва­ни­ята за това се опи­рат върху нали­чи­ето на ста­билна и с широка обще­ствена под­крепа за наци­о­на­лен лидер и инсти­туции — пре­зи­дента Румен Радев; служеб­ното пра­ви­тел­ство, пред­став­ля­вано от ярки, авто­ри­тетни обще­ствено и меж­ду­на­родно при­знати фигури като ген. Стефан Янев, Бойко Раш­ков, Асен Васи­лев, Кирил Пет­ков, проф. Янаки Сто­и­лов, проф. Хри­сто Бозу­ков, проф. Нико­лай Ден­ков, Гълъб Донев…; системни пар­тии (а не попу­листки), които не са загу­били чув­ство за идей­ност и мисия, и не по-​маловажно — чув­ството си за при­ли­чие. А основ­ната надежда е в отго­вор­ните българ­ски изби­ра­тели, които ще гла­су­ват, водени един­ствено от жела­ни­ето да управ­ля­ват живота си чрез своя пар­ламен­та­рен вот.

Както виждаме, свет­лина в тунела има! Нека да я уси­лим след три месеца на пред­сто­ящите избори, които да ста­нат две в едно — и пре­зи­дент­ски, и пар­ламен­тарни! С нова енергия, вдъх­но­ве­ние и импулс за бъдещето на България!


*НЯМА: не съще­ствува, не е въз­ник­нал, не е тук, не е налице.