Печат

Алиев: Рисковете от изостряне на ситуацията в Нагорни Карабах са минимални

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Азер­байджан Илхам Алиев смята за минимални рис­ко­вете от изо­стряне на ситу­аци­ята в Нагорни Кара­бах. Тази оценка той даде по време на срещата си със заместник-​председателя на пра­ви­тел­ството на Русия Алек­сей Оверчук.

Пост­конфликт­ната ситу­ация като цяло се раз­вива положи­телно, рис­ко­вете от еска­ли­ране на обста­нов­ката са минимални”, каза Алиев на срещата, фраг­мент от която беше пока­зан по държав­ния азер­байджан­ски теле­ви­зи­о­нен канал АзТВ.