Печат

Москва настоя НАТО да спре разширяването си на изток

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин предложи преговори за постигане на твърди гаранции за сигурността

По-​нататъшното разши­ря­ване на НАТО и при­ближа­ва­нето на воен­ната инфра­струк­тура на блока в бли­зост до рус­ките гра­ниците е непри­ем­ливо, пре­дупреди Вла­ди­мир Путин на цере­мо­ния по връч­ване на акре­ди­тив­ните писма на 20 нови чужди посла­ници в Москва. „Опас­но­стта по нашите западни гра­ници непрекъс­нато нараства. В такава ситу­ация ние

Печат

Лукашенко изяви желание да посети Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Визи­тата на пре­зи­дента на Бела­рус в Крим ще озна­чава, че стра­ната му при­знава полу­ост­рова като част от Русия, заяви в четвъртък пред­се­да­те­лят на реги­о­нал­ната кул­турна авто­номия „Бело­ру­сите на Крим” Роман Чегри­нец. На 30 ноем­ври бела­рус­кият лидер заяви, че иска да посети Крим­ския полу­ост­ров като започне от Сева­стопол, като знак на при­зна­ние на

Печат

Санкциите са нонсенс и демоде, а добрите ни отношения с Русия нямат алтернатива

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Много кризи се сто­ва­риха върху гло­бал­ния свят и върху Европа. А върху Бълга­рия тези кризи бяха под­си­лени от три­крат­ните пар­ламен­тарни избори само за година и наслед­ството от корупция, хаос и некомпе­тентни управ­лен­ски реше­ния на трите ман­дата на ГЕРБ. За радост, от сре­дата на годи­ната Бълга­рия се управ­лява от служеб­ния каби­нет, назна­чен от

Печат

В София представиха двутомник на Достоевски

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 23 ноем­ври в рам­ките на поре­дицата от съби­тия, посве­тени на 200-​годишнината от рож­де­ни­ето на Ф. М. Досто­ев­ски, в Наци­о­нал­ната биб­лио­тека „Св.св. Кирил и Мето­дий” в София се откри тема­тична изложба. В рам­ките на съби­ти­ето, посве­тено на вели­кия руски писа­тел Фьо­дор Досто­ев­ски, се състоя и пред­ста­вяне на дву­том­ника „Днев­ник на писа­теля. 18731881″ на

Печат

Морски помен "Адмиралът и морето"

Автор Георги Георгиев. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Така воен­ните моряци от запаса към Сто­лич­ната орга­ни­за­ция на Съюза на офице­рите от запаса и резерва наре­коха помена за адми­рал Иван Доб­рев — 6 месеца от него­вата кон­чина. Адми­ралът остана навеки свър­зан с морето в живота и след смъртта. По негово жела­ние той няма земен гроб. Негов вечен дом е Вар­нен­ския залив на Черно море и небето над него