Печат

В Москва честваха 10-годишния юбилей на "Кримската пролет"

На полуострова също празнуваха

На 18 март се навършиха 10 години, отка­кто полу­ост­ров Крим влезе в състава на РФ. Това бе поводът пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин да дойде на митинга концерт на „Чер­ве­ния площад”, който премина под мотото „10 години в род­ния при­стан”. Следва да се отбе­лежи, че Вла­ди­мир Путин не бе сам, а заедно с оста­на­лите кандидат-​президенти — Лео­нид Слуцки, Вла­ди­слав Даван­ков и Нико­лай Харитонов.

Поздра­вя­вайки събра­лото се множе­ство с праз­ника, Путин каза: „Точно преди 10 години на „Чер­ве­ния площад”, на тази сцена, си при­пом­них, че нари­чат Крим непо­топя­емия ави­о­но­сец. Именно това ме наведе на мисълта да кажа, че Крим се завърна в род­ния при­стан”. Пре­зи­дентът под­черта, че Крим е не само стра­теги­че­ски важна тери­то­рия, не само исто­рия, тра­диции и гор­дост за Русия. „Крим — това са преди всичко хората, сева­стополците, кри­мча­ните. Те са нашата гор­дост, те пре­не­соха през десе­ти­ле­ти­ето тази вяра в оте­че­ството. Те никога не са се раз­де­ляли с Русия”, каза пре­зи­дентът, цити­ран от РГ. Спо­ред него именно това е поз­во­лило на Крим да се завърне в общото семейство. Хората, които живеят в Ново­ру­сия и Дон­бас, също тогава, в дните на „рус­ката про­лет”, заявиха жела­ни­ето си да се завър­нат в род­ното семейство. „Тех­ният път към роди­ната се оказа по-​труден, траги­чен. Но все пак напра­вихме това. И това също е голямо съби­тие в исто­ри­ята на нашата държава”, каза държав­ният глава. Путин отбе­ляза, че сега тези реги­они се раз­ви­ват заедно с Русия. „Ето така, заедно, ръка за ръка ще вър­вим нататък. И именно това не на думи, а на дело ни прави реално по-​силни”, каза Путин.

Той обясни появата на другите кан­ди­дати за пре­зи­дент с това, че всички имат обща родина. „Имаме раз­лични под­ходи за постигане на общо­наци­о­нал­ните цели, но имаме една родина”, под­черта държав­ният глава. „Русия, Крим — една родина”, скан­дира Хари­то­нов. Слуцки отбе­ляза, че Крим и Сева­стопол на поли­ти­че­с­ката карта на света са зави­наги в състава на Русия: „Пом­ним щаст­ли­вите лица и искрящите всич­ките тези 10 години очи, усмив­ките на онези, които се завър­наха у дома, онези, които се завър­наха в род­ния при­стан”. А Даван­ков каза, че преди 10 години е изпи­тал гор­дост за стра­ната и за президента.

Вла­ди­мир Путин и кандидат-​президентите заедно с доб­ро­волци изпяха химна на Русия. А преди да напусне сце­ната, Путин още вед­нъж извика: „Гор­деем се с Русия!”.

Преди концерта десет­ките хиляди хора скан­ди­раха „Русия! Русия! Русия!”. Концертът бе открит с песента „Матушка Рос­сия”. На сце­ната ансам­бли пред­ста­виха наци­о­нални танци на наро­дите на Русия. Бе напра­вена и видео­връзка с гла­вата на Репуб­лика Крим Сергей Аксьо­нов и губер­на­тора на Сева­стопол Михаил Раз­вожаев, които поздра­виха рус­наците с праз­ника. По данни на МВР в чества­нето са участвали над 80 хиляди мос­ков­чани и гости на столицата.