Печат

На 23 март столицата ще посрещне Навруз

Мос­ков­ският общоград­ски праз­ник „Навруз” ще се състои в Москва на 23 март в онлайн формат. Тази година основна тема на праз­ника ще бъдат семей­ните цен­но­сти и при­ем­стве­но­стта на поко­ле­ни­ята, съобщи за меди­ите ръко­во­ди­те­лят на Депар­тамента по наци­о­нална поли­тика и меж­ду­реги­о­нални връзки на Москва Вита­лий Суч­ков. „Москва е център на меж­ду­наци­о­нал­ното съгла­сие, тук в мир и дружба живеят пред­ста­ви­тели на 180 наци­о­нал­но­сти със сво­ята уни­кална кул­тура и тра­диции. Раз­бира се, ние ги почи­таме и за нас е много важно с тези тра­диции да се запоз­наят кол­кото се може повече сто­ли­чани и гости на града. Навруз е про­ле­тен праз­ник и на 23-​ти, когато е него­вото начало, сме подгот­вили голяма програма”, каза Суч­ков. Той уточни, че онлайн транс­ли­ра­нето на праз­ника ще се състои на 23 март от 14 до 20 ч. на сайта на про­екта, както и в соци­ал­ните мрежи „ВКон­такте”, „Одно­класс­ники”. Този праз­ник се чества в Москва в раз­лични формати от 2006 г. През пър­вата година на онлайн тран­слаци­ята са го гле­дали над 1 милион души, а през оста­на­лите години — над 2 мили­она, отбе­ляза Суч­ков. Той добави, че в подго­тов­ката на праз­ника са участвали пред­ста­ви­тели на 14 наци­о­нални орга­ни­за­ции. „Ще има изяви на известни арти­сти и на народни колек­тиви от много диаспори. Благо­дарни сме на онези, които доба­виха нещо ново в празника.

Древ­ният праз­ник на иран­с­ките и тюрк­с­ките народи, който сим­во­ли­зира настъп­ва­нето на про­летта, про­буж­да­нето на при­ро­дата и обнов­ле­ни­ето на живота, ще бъде отбе­ля­зан в Москва за 18-​и път. Участ­ниците ще раз­кажат за при­ем­стве­но­стта на поко­ле­ни­ята и семей­ните тра­диции, ще демон­стри­рат наци­о­нал­ната си кул­тура и обреди. Ще бъдат пред­ста­вени наци­о­нални кухни, спортни състе­за­ния, игри и зана­яти. Ще има и репор­тажи от раз­лични реги­они, където тра­дици­онно се отбе­лязва Навруз.