Печат

Незрящи "видяха" цирковото представление "Слонове и тигри"

Почти под самия купол на цирка в Перм в малка кабинка се е наста­нила Наиля Ибрагимова — тифло­комен­та­тор. Оттук тя раз­казва на зри­те­лите с нару­шено зре­ние какво става на аре­ната, където играят дре­си­рани тигри и сло­нове. На пред­став­ле­ни­ето има около 30 такива зри­тели на Перм — въз­растни и деца. Те слушат Наиля чрез спе­ци­а­лен радиопри­ем­ник или използ­вайки при­ложе­ни­ето в смарт­фона, раз­казва коре­спон­дент на „Рос­сий­ская газета”. Тифло­комен­та­тор за първи път работи на цир­ково пред­став­ле­ние в Перм и това е ста­нало възможно благо­да­ре­ние на про­екта „Цирк на пипане”, който се реа­ли­зира в Русия от 2022 г.

„Вече в десет фили­ала на нашата компа­ния тифло­комен­ти­ра­нето е пъл­ноце­нен елемент от пред­став­ле­ни­ето — поясни зам. гене­рал­ният дирек­тор на Рос­цирк Татяна Буш­кова. — Това са Санкт Петер­бург, Тула, Нижни Новго­род и други гра­дове. Тази година се доба­вят Перм, Тюмен, Аст­ра­хан, Нижни Новго­род и Иваново”.

Тифло­комен­ти­ра­нето поз­во­лява пред­став­ле­ни­ето да се „види” не чрез зре­ни­ето, а чрез съзна­ни­ето. С помощта на внима­телно под­брани думи се съз­дава точна, ясна и пъстра кар­тина и така хората с нару­шено зре­ние могат да ста­нат пъл­ноценни зри­тели на шоуто. Татяна Буш­кова е идеен вдъх­но­ви­тел и съз­да­тел на про­екта „Цирк на пипане”. Слож­но­стта е, че в цир­ко­вото пред­став­ле­ние, за раз­лика от киното и театър, където отдавна рабо­тят тифло­комен­та­тори, в цирка няма сюжет. Как да се пре­даде с думи изя­вата на гим­на­стиците или номерът с уча­сти­ето на животни? Но тифло­комен­та­то­рите се спра­вили. Наиля Ибрагимова гле­дала няколко пъти пред­став­ле­ни­ето, запи­свала си всички номера и се опит­вала да ги опише кол­кото се може по-​цветисто. След пред­став­ле­ни­ето незрящите опи­свали напри­мер слона като нагъ­нато и кадифено животно.

Осо­бено се впе­чат­ля­вали незрящите зри­тели, осо­бено децата, когато им давали възмож­ност след пред­став­ле­ни­ето да пип­нат актьор­ския рек­ви­зит, бутафорията.

През май т. г. в Сочи ще се про­веде пър­вият фести­вал „Обик­но­вено чудо за нео­бик­но­вени хора”, чиито орга­ни­за­тори са „Цирк на пипане” и фондът „Осо­бен поглед” за изку­ство, наука и спорт.