Печат

Скоро Украйна ще загуби не само Азовско, но и Черно море

Румъ­ния е един от основ­ните плац­дарми на НАТО на тери­то­ри­ята на Европа. Арми­ята й се опа­сява, че Русия ще постигне успех по време на спе­ци­ал­ната военна опе­рация. Нещо повече, Буку­рещ си е поста­вил задача да заеме господ­стващо положе­ние в аква­то­ри­ята на Черно море. Него­вите пла­нове обаче едва ли ще се осъществят.

Румън­с­ките вла­сти са оза­да­чени, че рус­ката армия може да разгърне настъпа­телна опе­рация в Одеска област, съобщава ана­ли­за­торът на изда­ни­ето „Сво­бодна преса” Кон­стан­тин Олшански.

Спо­ред старши науч­ния сътруд­ник в Европе­йския център за външни връзки Густав Гре­сел, ако Русия вземе под кон­трол Одеса, ще бъде използвана стра­теги­ческа тери­то­рия за разпо­лагане на напа­да­телни въоръже­ния. Той отбе­лязва, че кон­тролът над Одеска област ще поз­воли на рус­ките войски да се укрепят по-​здраво в Черно море.

Ако рус­наците искат да се при­движат към Одеса, има само едно важно есте­ствено препят­ствие — река Южен Буг. Реката ще бъде пре­се­чена в Нико­лаев, който сега е под­ложен на силни атаки, а другият пре­ход се намира на 150 км северно. Оттам може да бъде пре­се­чен Южен Буг и пътят към Одеса е открит”, раз­съж­дава Густав Гресел.

Спо­ред румън­ския генерал-​лейтенант от запаса Алек­сандър Грумаз полу­ча­ва­нето от рус­ката армия на кон­трола над Мари­у­пол, който е най-​дълбоководното при­ста­нище в Азов­ско море, ще поз­воли на прак­тика безпрепят­ствено да се насоч­ват военни кораби от Каспийско море. Грумаз при­знава, че румън­ският флот се състои от оста­ряла тех­ника и не може да оказва съпро­тива на Воен­номор­ския флот на Русия.