Печат

Кадиров: "Русия няма време да воюва 10 години"

Чечен­ският лидер Рам­зан Кади­ров отго­вори на думите на укра­ин­ския пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски за готов­но­стта на Украйна да се сражава с Рус­ката феде­рация „дори десет години”.

В своя Телеграм канал Кади­ров посъветва Зелен­ски да отиде при „своя по-​голям брат”, аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Джо Байдън. „Про­че­тох, че Зелен­ски е заявил готов­но­стта си да се сражава 10 години. Глупак е той, ние нямаме тол­кова много време, до дни ще завършим с теб. Ти имаш шизофре­ния”, пише гла­вата на Чечен­ската република.

Укра­ин­ският пре­зи­дент заяви, че Украйна не е готова да се откаже от свои тери­то­рии и може да се сражава с Русия още дълги години.

По-​рано Обще­стве­ната служба „Ново­сти” информира, че чечен­ският лидер Рам­зан Кади­ров е съобщил за нача­лото на „кон­кретна” спе­ци­ална опе­рация в Украйна и е напом­нил на укра­ин­ските воен­но­служещи за възмож­но­стта да се предадат.