Печат

"Северен поток-2" е победа на здравия разум

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Газът по тръбата ще тръгне до края на 2021 г. и е с 15-25% по-евтин от сгъстения

Спе­ци­а­ли­стите от тръ­бопо­лагащия кораб „Фор­туна” на 6 сеп­тем­ври зава­риха послед­ната тръба на „Севе­рен поток-​2″ (СП-​2), съобщи компа­ни­ята опе­ра­тор на про­екта Nord Stream 2AG. „След­ващата стъпка е сти­ко­ва­нето на секци­ята на газопро­вода, която идва от брега на Герма­ния, със секци­ята, изли­заща от водите на Дания, което ще стане под водата. След това

Печат

Светът трябва да се бори срещу реабилитацията на нацизма

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Све­тов­ната общ­ност трябва да уве­ли­чава съвмест­ните си уси­лия за пре­си­чане на опас­ните тен­денции за реа­би­ли­ти­ране на нацизма, се казва в при­вет­ствие на рус­кия мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров до участ­ниците и орга­ни­за­то­рите на Меж­ду­на­род­ния анти­фашистки форум.

Уве­ли­ча­ва­нето на меж­ду­на­род­ните уси­лия за пре­си­чане на тези опасни

Печат

Курц оценява високо взаимодействието между Австрия и Руската федерация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на Съвета на феде­раци­ята Вален­тина Мат­ви­енко заяви, че е пре­дала на канц­лира на Австрия Себастиян Курц поздрави от рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин, който е оце­нил високо руско-​австрийското вза­и­мо­действие. Това тя заяви в сряда пред жур­на­ли­сти по време на Петата Све­товна конфе­ренция на пред­се­да­те­лите на пар­ламен­тите във

Печат

В Русия почетоха паметта на жертвите на блокадата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преди 80 години на 8 сеп­тем­ври 1941 г. започва бло­ка­дата на Ленинград, която продължава почти 900 дни и става едно от най-​трагичните съби­тия във Вели­ката оте­че­ствена война. В обса­де­ния град заги­ват по раз­лични данни от 800 хиляди до повече от милион души, при това само 3% от тях — от бом­бар­ди­ров­ките и арти­ле­рийските обстрели, оста­на­лите уми­рат от глад

Печат

Алексей Пушков коментира създаването на армия на ЕС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сена­торът Алек­сей Пуш­ков комен­тира изказва­нето на гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­бен­берг колко опасно било съз­да­ва­нето на сили за бързо реаги­ране на Евросъюза.

По-​рано Стол­тен­берг заяви, че съз­да­ва­нето на армия на ЕС може да отслаби НАТО и да раз­дели Европа. Спо­ред него Западът няма достатъчно ресурси и затова не бива да се допуска